Bijdrage Samen Waalwijk mobiliteitsplan


Waalwijk, 9 maart 2023

Voorzitter,

In 2021 heeft Samen Waalwijk tegen de Mobiliteitsvisie gestemd. Niet omdat we tegen uitgangspunten zijn, zoals, veilig, duurzaam en gezond. Omdat we deze uitgangspunten onvoldoende uitgewerkt zagen in de visie.

We komen bij dit plan terug op veilig, duurzaam het gezond. Daarbij gaan we in op drie punten. 

  • Veilig duurzaam en gezond voor alle inwoners
  • De hoge verwachtingen ten aanzien van deelmobiliteit
  • De kwetsbare structuur van de dijk tussen Waalwijk en Waspik

Om met het eerste te beginnen. Veel inwoners hebben aantoonbare overlast van het toenemende verkeer. Daarbij gaat het niet alleen om geluid, maar ook om fijnstof. Denk aan de overlast van de A59 voor inwoners uit Waspik en Baardwijk. Maar ook op andere plekken in Waalwijk. Een paar weken geleden was een aantal wethouders en raadsleden nog bij een bewoner aan de Robert Stolzsingel.

Samen Waalwijk gelooft niet dat we alle overlast kunnen oplossen. Zeker niet op korte termijn. Maar we vinden wel dat gezondheid, duurzaamheid en veiligheid voor de omgeving onderdeel moet uitmaken van het mobiliteitsplan. Het college mag hier meer lef tonen. Ook naar partijen als de provincie en het rijk. We waren daarom verbaasd over de raadsinformatiebrief van vorige week. Waarin werd aangegeven dat de gemeente zich volledig schikt naar Rijkswaterstaat waar het gaat over het geluidsscherm bij Baardwijk. Natuurlijk ligt daar ook de eerste verantwoordelijkheid, dat vindt Samen Waalwijk ook. Maar als Waalwijk de banenmotor wil zijn, volop inzet op logistiek en ook nog eens wil groeien, mag Waalwijk ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Het gaat om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Daarom bijgaande motie.

Als tweede punt deelmobiliteit. Daar wordt ook in dit plan op ingezet. Maar niet alleen in het mobiliteitsplan: ook bij inbreidingen wordt deelmobiliteit als oplossing gezien om het minimale aan voorzieningen te realiseren. Terwijl in het afgelopen half jaar de pilots voor smart mobility zijn beëindigd. Dat is niet erg: daar zijn het pilots voor. Samen Waalwijk vindt wel dat er een gedegen evaluatie plaats moet vinden. Om ervan te leren, maar ook om reële verwachtingen te scheppen naar de toekomst. De kwartaalrapportages die we vorige week ontvingen, zijn voor ons onvoldoende. Ze zijn van de bedrijven zelf en bevatten alleen kwantitatieve data. Het geeft een beperkte indicatie van gebruik, vervoersbewegingen en doelgroep. Wij willen graag een kwalitatieve evaluatie van de bijdrage van deelmobiliteit in de totale keten. Waar liggen kansen en beperkingen. Voordat beslissingen met een grote impact worden genomen. Daarom ook hierover een motie. 

Tot slot vragen we aandacht voor de kwetsbare dijkstructuur van de Winterdijk tussen Waalwijk en Waspik. De sluiproute bij files op de A59. Die nemen alleen maar toe, zeker als straks de A27 op de schop gaat. De verkeersdruk en het zware verkeer heeft niet alleen gevolgen voor de asfalt laag. Maar ook voor de kwetsbare veendijk er onder. Dat wordt versterkt door de langere droogteperioden en de hetere zomers. De veenlaag klinkt in, wat de veiligheid niet ten goede komt. Daarom vragen we het college om opnieuw na te denken over adequate maatregelen om de Winterdijk Vaartje eindelijk onaantrekkelijk te maken voor sluipverkeer en het zware verkeer. 

Tot zover. 

Contact

info@samenwaalwijk.nl

Bea de Jongste
06 57 77 19 18

 

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.