Echt het verschil maken,
dat vinden wij belangrijk

Wie zijn wij?

Samen Waalwijk is een initiatief van Bea de Jongste, Luuk Ottens en Hans de Vaan. Inmiddels is Samen Waalwijk een veel gehoord geluid in gemeente. Momenteel wordt de partij geleid door vier betrokken inwoners van Waalwijk. Zij zijn al langer betrokken bij de Waalwijkse politiek. Samen Waalwijk heeft een gezamenlijk doel. Wij willen dat de houding van de gemeente Waalwijk verandert. De gemeente is er voor de inwoners. En niet andersom. De gemeenteraad, het college en de ambtenaren moeten zich iedere dag bewust zijn dat zij ten dienste staan aan onze inwoners.

Daarom zijn we een nieuwe politieke beweging gestart: Samen Waalwijk. De naam zegt het al. We zoeken verbinding met onze inwoners. In Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Jong en oud, arm of rijk, van welke afkomst ook: wij zijn Samen Waalwijk. Wij staan tussen de mensen. We zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor iedereen.

Samen Waalwijk

Wat willen wij?

Veel mensen die wij spreken zijn het vertrouwen in de politiek verloren. Ook in de Waalwijkse politiek. Te vaak beslist het college en de coalitie over de inwoners, in plaats van met de inwoners.  Dit gebeurt zonder voorafgaand aan de besluitvorming serieus contact te hebben gehad met direct betrokken burgers om hun meningen te peilen. Kritiek wordt gezien als weerstand. De kritische inwoner voelt zich niet gehoord en er wordt te vaak te weinig gedaan met de inspraak die ze geven.

Ook horen we dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in stenen, in plaats van onze inwoners. Er wordt veel geld besteed aan het centrum, zonder dat bewoners gevraagd wordt wat zij daarvan vinden. Wij vinden investeren in onze inwoners belangrijker dan investeren in stenen. Wij staan voor een open, transparante en eerlijke gemeente. Een gemeente die samen met inwoners naar oplossingen zoekt, in plaats van zich te verschuilen achter procedures. Een gemeente die zichtbaar is. Niet alleen in de kern Waalwijk, maar zeker ook in de kernen Sprang-Capelle en Waspik.

Wij van Samen Waalwijk geloven juist dat de kracht bij onze inwoners ligt. Veel van onze inwoners zetten zich reeds op allerlei manieren enthousiast in; voor een mooiere buurt, voor hun vereniging of bijvoorbeeld als vrijwilliger in een buurthuis of verzorgingshuis. Er zijn veel talenten en er is veel creativiteit. Die bewonerskracht moeten we benutten, ondersteunen en stimuleren waar het kan.

Maar er zijn ook inwoners die niet (meer) kunnen meekomen. Terwijl de samenleving zich razendsnel ontwikkelt lopen deze inwoners lopen vaak vast op de regels van de gemeente. Regels die zijn opgesteld vanuit een gebrek aan vertrouwen. Procedures zijn nodeloos ingewikkeld en meestal niet gericht op datgene wat onze inwoners echt nodig hebben. Ook dat moet anders. We willen een gemeentebestuur dat benaderbaar is. Dat samen met de fracties in de gemeenteraad zij aan zij naast onze inwoners staat. Waar de mens centraal staat, niet het systeem. De gemeente is er voor iedereen, maar moet er zeker zijn voor mensen die steun en zorg nodig hebben.

Wij willen een duidelijke scheiding tussen de gemeenteraad en het college: de gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert het college. Het college bestuurt de gemeente in opdracht van de gemeenteraad in opdracht van de gemeenteraad.

Wij van Samen Waalwijk willen een duidelijke verandering van deze bestuurscultuur. Geen dichtgetimmerde coalitie-akkoorden, maar afspraken op hoofdlijnen. Een raadakkoord, waarbij voor verschillende onderwerpen verschillende meerderheden mogelijk zijn. Dat dwingt de gemeente om eerder en serieuzer inwoners bij plannen te betrekken. Op dit moment hebben zij vaak het nakijken en dat moet anders.

De politiek moet minder beloven, maar meer doen. En dan vooral samen. In de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie, maar vooral samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij gaan voor samenwerken in plaats van tegenwerken. Daar ligt de kracht van Waalwijk.

Samen Waalwijk staat voor een open en transparante gemeente: we betrekken onze inwoners bij de keuzes die we moeten maken. We leggen ook uit waarom we bepaalde keuzes maken. Zo creëer je begrip en duidelijkheid.

Participatie is meer dan verplichte inspraak. Onze ervaring is dat bewoners niet alleen maar kritiek willen uiten op ideeën en voorstellen, maar dat ze vooral bereid zijn actief mee te denken aan oplossingen. Ze moeten dan wel serieus worden genomen en ook daadwerkelijk kunnen meedenken en meedoen. Op allerlei terreinen, niet alleen bij ruimtelijke plannen

Samen Waalwijk wil serieus werk maken van de doe-democratie, waarbij inwoners het voortouw nemen in de planvorming. Dat kan op verschillende manieren: van bijeenkomsten waarbij bewoners samen met professionals oplossingen bedenken voor vraagstukken, tot (her)inrichtingsplannen waarbij de buurt het voortouw neemt en ná besluitvorming volgens de afgesproken procedure de gemeente faciliteert ofwel het mogelijk maakt.

Wij van Samen Waalwijk stappen af van het principe dat particuliere initiatiefnemers zelf de inspraak moeten verzorgen. Wij kiezen voor de ondersteuning door het ambtelijke apparaat. Op dit moment is vaak geen sprake van echte participatie. Zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond de Clemenskerk, de Gedempte Haven en in de mr. Van Coothstraat, waar inspraak een wassen neus is. De gemeente moet de regie voeren en zorgt ervoor dat belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden. Wat ons betreft: geen vergunningen zonder fatsoenlijke inspraak, bewoners moeten écht iets in te brengen hebben. Alleen zo maken we Samen Waalwijk.

Samen Waalwijk vindt dat de houding van de gemeente moet veranderen. De gemeente is dienstbaar aan onze inwoners. Dat vraagt om een open houding. Van de gemeenteraad, het college, maar ook van de ambtenaren. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Oplossingen gaan voor regels. Ook buiten de lijntjes kleuren als dat een oplossing dichterbij brengt. Dat betekent ook ruimte om fouten te maken. Daarbij hoort het vermogen om van fouten te leren. Gemeenteraad, college en het management moeten die ruimte geven.

Dat wil niet zeggen dat alles kan. Een ‘nee’ is ook een antwoord. Het waarom moet dan wel helder en duidelijk worden uitgelegd. Dit zorgt voor verbinding met onze inwoners én de gemeente hoeft zich dan niet te verschuilen achter procedures en regeltjes.

Samen Waalwijk wil beheersing van kosten door effectief in te spelen op de vraag.  Wij willen af van de keukentafelgesprekken, waarbij aan de hand van een afvinklijstje wordt bepaald welke ondersteuning nodig is. We willen af van onnodige bureaucratie. We kiezen voor een compleet andere werkwijze om ondersteuning sneller en beter te organiseren. Open gesprekken, korte beslislijnen en snel inspringen waar het nodig is. Daar zijn onze inwoners echt mee geholpen!  

Voor Samen Waalwijk telt iedere inwoner mee. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is gemakkelijk gezegd. Het begint met te accepteren dat er verschillen zijn, zoals bijvoorbeeld in cultuur, geloof, leeftijd, beperking, inkomen en geaardheid. Ook zijn er verschillen tussen de kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Maar er is ook één belangrijke overeenkomst: Samen zijn wij Waalwijk. En samen willen we fijn leven in een prettige, veilige omgeving.

Het gaat ons niet alleen om toegankelijkheid van voorzieningen. Het gaat erom dat onze inwoners gehoord worden; vooral degenen die nu buiten beeld van de gemeente en voorzieningen zijn. De landelijke toeslagenaffaire heeft geleerd dat we onze regels, maar vooral onze houding moeten aanpassen. Hoge drempels en ingewikkelde, langdurige procedures maken dat mensen afhaken.  Dit geldt zeker voor de mensen waarvoor onze ondersteuning bedoeld is. We gaan dit simpeler maken. Samen Waalwijk staat voor ‘ontregelen’: overbodige regels en procedures worden wat ons betreft afgeschaft: daarvoor maken wij ons hard.

Mee kunnen doen begint in de eigen omgeving; we zien in verschillende wijken en in de kernen dat de openbare ruimte niet meer voldoet: mensen met een beperking en ouderen met bijvoorbeeld een rollator zijn minder mobiel omdat de stoepen niet voldoen of omdat stoeptegels door verzakkingen het risico op vallen vergroten. We maken extra geld vrij voor een inhaalslag in het onderhoud van de openbare ruimte.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen en volwassenen met een beperking mee kunnen doen met spelen en bewegen. We investeren in voor iedereen toegankelijke speel- en beweegtoestellen

Een fatsoenlijke en betaalbare woonsituatie is een grondrecht. Echter is dit voor steeds meer mensen onbereikbaar. De wachttijden voor een sociale huurwoning lopen op. Starters en mensen met een middeninkomen kunnen nauwelijks meer een betaalbare woning kopen. Ook in Waalwijk is sprake van een wooncrisis. En veel wijst erop dat projectontwikkelaars het in Waalwijk voor het zeggen hebben.

Wij van Samen Waalwijk willen de regie weer terug bij de gemeente: harde voorwaarden bij kleinere en grootschalige projecten. Met duidelijke en strenge criteria voor variatie in woningen en prijsklassen. Onze aanpak is bouwen, maar dan wel slim bouwen. Wat ons betreft ligt de prioriteit bij betaalbare woonwensen en meer sociale huurwoningen voor onze eigen inwoners. We zetten daarbij vooral in op bouwen voor starters, mensen met een middeninkomen en seniorenwoningen. Daarnaast zullen we er rekening mee moeten houden dat een deel van de arbeidsmigranten hier langer gaat verblijven. Dat is hard nodig, want we zien nu al personeelstekort in verschillende sectoren. Ook voor hen zal er fatsoenlijke en meer permanente huisvesting moeten komen.

Hoge commerciële grondprijzen zijn een belemmering om snel sociale woningen te bouwen. We gaan strijden om actief flex woningen (tijdelijke woningen voor een periode van ca. 10 jaar) mogelijk te maken door nog niet in ontwikkeling zijnde gronden tegen een nultarief aan Casade beschikbaar te stellen. Dit dient een algemeen belang: namelijk de snelle aanpak van het woningtekort in de (sociale) huursector. Daarnaast willen we kansen benutten om meer tiny houses in alle kernen te bouwen: dat maakt wonen voor jongeren betaalbaar

We zetten ook in op herontwikkeling van leegstaande kantoor- en winkelpanden. We helpen eigenaren actief om hun panden een herbestemming te geven. We hanteren wel strakke normeringen voor herontwikkelingen, om zodoende het kwaliteitsbeeld in het centrum, de woonwijken en de kernen niet aan te tasten. Maar ook om het wonen betaalbaar te houden.

Samen Waalwijk neemt jongeren in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik serieus: het beleid moet niet over hen gaan, maar samen met hen worden bepaald. Of het nu gaat om werken, wonen, de toekomst van het centrum of cultuur, sport en recreatie. De keuzes die we nu voor de toekomst maken hebben gevolgen voor onze jongeren.

Het zogenaamde jeugdkader, zoals door het huidige college wordt uitgevoerd, laat zien dat een van bovenaf opgelegd beleid geen toekomst heeft: jeugd en jongeren laten zich niet in een door de gemeente opgelegd hokje drukken. De meeste jongeren zijn goed in staat om vanuit hun interesses zelf te bepalen waar ze wel of niet aan deelnemen. De gemeente moet daarin uitnodigend zijn, niet sturend.

De ‘jongere’ bestaat niet. Een actief jeugdbeleid begint daarom bij een gevarieerd, aantrekkelijk en toegankelijk aanbod voor onze jongeren. Dat varieert van sportclubs, de scouting, mogelijkheden voor spelen en sporten, het kunstencentrum tot het jongerenwerk van De Tavenu. We stappen af van een aanbodgericht jeugdbeleid, maar werken vraaggericht. Lifestyle en trends nemen een steeds belangrijker plaats in: denk daarbij aan urban sports, hiphop, skaten en BMX-stuntfietsen. Dat betekent dat we in overleg met jongen ook moeten kijken hoe niet georganiseerde activiteiten een plek kunnen krijgen in het beleid van de gemeente Waalwijk.

We geloven niet dat marktwerking de juiste oplossing is en tot een betere zorg leidt. Sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg is een oerwoud aan commerciële organisaties ontstaan, waaronder veel zogenaamde zorgcowboys. Wachtlijsten zijn niet teruggedrongen en commerciële partijen maken behoorlijke winsten vanuit belastinggeld. Dat kan niet en dat mag niet!

Het duurt te lang voordat kinderen en jongeren met problemen de juiste hulp krijgen. Winst maken lijkt belangrijker dan het bieden van de juiste zorg. Daar moet een einde aan komen. We willen een eind maken aan de wirwar van organisaties.

Waalwijk kent een rijk verenigingsleven. Dat willen wij van Samen Waalwijk behouden en zo mogelijkversterken. Niet door verantwoordelijkheden over te nemen. Maar juist door de verenigingen te ondersteunen waar nodig en mogelijk. Tegelijkertijd zien we dat de behoefte aan ongeorganiseerde sport, en cultuurbeleving toeneemt. Denk aan outdoor activiteiten zoals jamsessies in het park, spontane bootcamps, yoga groepen, loop- en trimgroepen, jeu de boules avonden. De coronaperiode heeft geleerd dat juist de openbare ruimte belangrijk is. We willen samen met jong en oud kijken hoe we onze openbare ruimte aantrekkelijker en beter kunnen inrichten.

Het is goed om te zien dat steeds meer senioren het belangrijk vinden om te bewegen. Walking voetbal en walking handbal zijn in opkomst. Het ‘ommetje’ is in de coronaperiode enorm populair geworden. Het is daarom belangrijk om te faciliteren in deze behoeften. Niet voor senioren, maar juist met senioren.

Samen Waalwijk wil met een breed cultureel aanbod de samenhang tussen jong en oud versterken. De Leest,  Zidewinde, Den Bolder, maar ook de bibliotheek en het Kunstencentrum zijn niet weg te denken instituten. Daarnaast zijn ook De Tavenu en de Mads belangrijke basisvoorzieningen voor de jongerencultuur. Met De Tavenu beschikken we over de grootste concertzaal in de regio! Als we Waalwijk aantrekkelijk willen houden voor onze jongeren, moeten we juist de samenwerking en samenhang stimuleren. Datzelfde geldt voor evenementen. Waalwijk mag trots zijn op de diversiteit aan evenementen, die veelal door vrijwilligers worden georganiseerd.

We ondersteunen spontane en innovatieve initiatieven. De toekomst van een levendige stad ligt bij de creatieve en innovatieve maakindustrie. Wij denken dat in het bijzonder het bieden van ruimte aan creatieve makers en ondernemers het centrum aantrekkelijk houdt.

  1. Leefbaarheid en veiligheid

Samen zijn we Waalwijk. Iedereen moet zich prettig kunnen voelen in de buurt waar hij of zij woont. Door onze huidige samenleving kennen we elkaar niet meer. Daardoor wordt het ook steeds lastiger om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.

We staan als Samen Waalwijk voor een harde aanpak van met name ondermijnende criminaliteit. Maar we willen daarnaast meer aandacht voor preventie. Dat begint laagdrempelig.

Samen Waalwijk staat voor leefbaarheid in de buurten en kernen. Naast schoon, heel en veilig betekent dat ook dat we onderlinge ontmoetingen stimuleren. We maken daarvoor budget vrij, waar laagdrempelig aanspraak op gedaan kan worden. Het kan gaan om een buurtbarbecue, gezamenlijke schoonmaakactiviteiten, een buurttuin of een gezamenlijke speelplek.

We maken ons sterk om de beschikbare handhavingscapaciteit in te zetten op het bevorderen van de leefbaarheid. Dat betekent het aanpakken van de kleine ergernissen (hondenpoep, zwerfafval, hinderlijk gedrag). Niet alleen door te bekeuren, maar vooral door elkaar aan te spreken op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de buurt gezellig en leefbaar te houden.

Samen Waalwijk handhaaft de huidige twee coffeeshops zolang ze zich aan de regels houden. Maar liever zouden we zien dat ook de inkoop gereguleerd wordt, omdat de teelt en verwerking van softdrugs juist in het zware criminele circuit plaatsvindt. Als de kans zich voordoet om mee te doen met gereguleerde aanvoer, moet de gemeente hieraan meedoen.

We willen in de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op het bezit en gebruik van lachgas opnemen. Juist omdat het ongecontroleerde gebruik leidt tot ernstige ongelukken.

De gemeente Waalwijk heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in het welzijnswerk van Contour De Twern. De resultaten vallen qua deelnemersaantallen helaas tegen. We zien nauwelijks een toename in deelname aan activiteiten. Of het nu gaat om bewegen voor ouderen, de activiteiten van buurtsportcoaches of ontmoetingsactiviteiten. Effecten van het welzijnswerk, zoals vermindering van obesitas, prettig leven in de buurt, vergroten toegankelijkheid naar voorzieningen kunnen onvoldoende worden aangetoond

We willen daarom een andere benadering van het welzijnswerk, waarbij aantoonbaar geïnvesteerd wordt in de gezamenlijke kracht van buurten en kernen. Dat vraagt om een nieuwe benadering van het welzijnswerk. Niet het organiseren van vrijwilligers, maar op zoek gaan naar de zwakste schakels in de buurt. Een actieve samenwerking met onderwijs, jongerenwerk, WIJ dienstencentra en andere organisaties is cruciaal om de sociale samenhang in buurten te versterken.

Armoedebeleid is meer dan inkomensbeleid. De kansenongelijkheid is op allerlei terreinen toegenomen: op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat we de regels onnodig ingewikkeld hebben gemaakt. Ons systeem is gebaseerd op gebrek aan vertrouwen, in plaats van op effectieve ondersteuning voor wie dit (tijdelijk) nodig heeft. We vinden het schrijnend dat ook in Waalwijk inwoners ervoor kiezen om zelf hun zaakjes maar te regelen, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de instanties die daar juist voor zijn bedoeld. Tegelijkertijd is het mooi dat er online community’s ontstaan, waarin mensen elkaar onderling en geheel belangeloos helpen

Samen Waalwijk staat voor een andere aanpak van de armoedeproblematiek: ervaringsdeskundigen krijgen wat ons betreft de ruimte om zonder kaders vooraf samen met de professionals veranderingen in het huidige systeem door te voeren. In verschillende steden functioneren al actieve en succesvolle ‘Quiet’ community’s, die onderling diensten uitwisselen, waardoor mensen net dat stukje eigenwaarde weer ontdekken. Samen Waalwijk wil ook voor onze inwoners een Quiet community stimuleren. Van onderaf, waarbij de gemeente faciliteert. Het is ons een doorn in het oog dat de beschikbare gelden voor armoedebeleid onvoldoende worden gebruikt. Wij willen een praktische aanpak, waarbij kinderen en hun ouders zonder bureaucratische obstakels worden geholpen. Dit moet niet door de gemeente bedacht worden, maar juist door de organisaties waar de deskundigheid zit. Organisaties als voedselbank De Rijglaars, De Strohalm, de Speelgoedbank, scholen en het jongerenwerk nemen wat ons betreft het voortouw hierin

We willen woonarmoede voorkomen en tegengaan. Door te investeren in verduurzaming van de huidige woningvoorraad, met name de oudere woningen (woningen ouder dan 40 jaar). Samen met Casade waar het gaat om de sociale huurwoningen en door het creëren van een fonds voor renteloze leningen voor woningbezitters voor verduurzaming van hun woning.

Ook de Waalwijkse inwoners worden steeds ouder. Gelukkig blijven we ook langer fit, maar het betekent ook een groter beroep op de zorg. Tegelijkertijd zien we de druk op de zorg toenemen: overbelaste huisartsen, tekorten aan medewerkers in ziekenhuizen, etc. Dat lossen we in Waalwijk niet op. Samen Waalwijk vindt wel dat de gemeente alle mogelijkheden moet benutten om de zorg bereikbaar te houden. Daarbij gaat het om het behoud van cruciale functies en poliklinische zorg van het Elisabeth/Tweesteden Ziekenhuis in Waalwijk. Zodat onze inwoners deze zorg dichtbij kunnen krijgen en daarvoor niet naar Tilburg of Den Bosch hoeven te reizen.

De Coronacrisis heeft geleerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. Elkaar een handje helpen. Zorgen voor elkaar. Extra aandacht tegen eenzaamheid. We wisten al hoe belangrijk mantelzorgers zijn; deze onzichtbare en liefdevolle zorg is onmisbaar in onze gemeente.

Er zijn naar schatting 15.000 mantelzorgers in Waalwijk; in totaal besteden zijn ongeveer 5 miljoen uur aan mantelzorg. Als dit werk door professionals zou worden gedaan, kost dat de samenleving ieder jaar zo’n 100 miljoen euro!

Samen Waalwijk vindt daarom dat de gemeente structureel aandacht moet hebben voor mantelzorgers.

Eens per jaar in het zonnetje zetten is onvoldoende. We maken geld vrij om de druk op mantelzorgers te verlichten. Dat hoeft niet direct door inzet van professionele krachten. Het organiseren, bundelen en coördineren van krachten in de wijk is een eerste aanzet. Daarnaast vinden we dat er een tegemoetkoming moet komen voor de kosten die mantelzorgers maken; vergelijkbaar met de vrijwilligersvergoeding.

We besteden extra aandacht aan de jonge mantelzorgers. We willen dat het jongerenwerk – uiteraard met de jonge mantelzorgers zelf- activiteiten ontwikkelt die de druk op hen verlichten en hen juist ook laten genieten van het jong zijn.

Wij van Samen Waalwijk koesteren onze groene gemeente: zowel de Loonse en Drunense duinen als het Slagenlandschap zijn waardevol, maar tegelijkertijd kwetsbaar. De biodiversiteit in ons landschap staat zwaar onder druk. Tegelijkertijd zijn er verschillende bewonersinitiatieven waarbij daadwerkelijk de handen uit de mouwen worden gestoken om hun omgeving groener en leefbaarder te maken. Samen Waalwijk vindt dat bewoners alle ruimte moeten krijgen om hun eigen buurt te vergroenen. Het draagt niet alleen bij aan een leefbare buurt, maar vergroot ook de onderlinge contacten.

Niemand kan nog ontkennen dat de aanpak van de stikstofproblematiek één van de grootste opgaven van de komende periode is. De agrarische sector zal hier ook in mee moeten. Het rijk en de provincie zijn verantwoordelijk voor maatregelen. Samen Waalwijk is van mening dat het verdwijnen van de agrarische sector een verschraling van het buitengebied betekent. We willen daarom met de sector concrete stappen zetten in de verduurzaming en vermindering van de uitstoot van stikstof. Daarnaast kunnen we als gemeente de ondernemers ook ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame verdienmodellen, zoals verkoop vanaf de boerderij, minicampings, kleinschalige recreatie, etc. Dit vergt van iedereen lef en samen doen.

De lokale economische ontwikkeling moet ten dienste staan aan de Waalwijkers; niet andersom. De vraag naar werknemers is op dit moment groter dan het aanbod, met name in de dienstensector en de maakindustrie. We hebben fantastische onderwijsinstellingen (De Overlaat en MET), maar missen een goede aansluiting op MBO (en HBO). Dat vraagt om een andere benadering om onze Waalwijkse talenten te ontwikkelen. Samen Waalwijk wil daarom dat er wordt geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen de Waalwijkse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Nieuwe, innovatieve onderwijsvormen, die aansluiten bij de talenten van jongeren en behoeften van bedrijfsleven.

Samen Waalwijk wil bovendien dat de komende jaren extra geld wordt geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van innovatieve en kwalitatieve maak- en dienstenindustrie. Juist om aan te sluiten bij de jonge talenten die we in Waalwijk hebben en willen houden.

In de komende jaren neemt het arbeidspotentieel verder af, onder meer door de vergrijzing. We worden steeds meer afhankelijk van werknemers van buiten. Waalwijk moet daarom nu al investeren in een aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat. Samen Waalwijk vindt het te gek voor woorden dat gekwalificeerde arbeidsmigranten alleen ingezet worden voor de logistieke sector, terwijl er tekorten zijn in zorg, horeca en de dienstensector. De gemeente moet er- samen met werkgevers, zorgorganisaties en scholen- voor zorgen dat we deze kwaliteiten optimaal gaan  benutten. Samen Waalwijk vindt dat moet worden gestopt met de ‘verdozing’ op de bedrijventerreinen. Met het inzetten op logistiek en transport wordt niet alleen een huisvestingsprobleem gecreëerd, maar ook een bereikbaarheidsprobleem door de toename van transport. Wat ons betreft is Haven 8 het laatste terrein dat ontwikkeld wordt. De Sprangse Polder en de Waspikse Polder moeten groen blijven en ruimte blijven bieden aan de agrarische sector.

We zitten in een klimaatcrisis. Het gebruik van gas, olie en benzine is niet oneindig. Samen Waalwijk wil zo snel mogelijk overgaan tot de opwek van duurzame wind- en zonne-energie. Maar wel op een manier waarbij het welzijn en de gezondheid van onze inwoners gewaarborgd blijft. We kiezen voor de meest efficiënte manieren van opwek, waarbij we prioriteit geven aan (gedwongen) duurzame opwek voor en door de grootverbruikers (bedrijfsleven). We lopen niet voor de troepen uit, maar blijven wel scherp op innovaties (waaronder productie van waterstof).

Per 1 januari 2050 moeten we in Nederland allemaal ‘van het gas af. Dat is landelijk beleid. We merken dat de energietransitie voor veel onzekerheid zorgt. Vooral mensen met een kleine portemonnee moet de omslag naar andere energiebronnen betaalbaar blijven. Samen Waalwijk wil dat in de komende periode geld vrijgemaakt wordt om de energiearmoede te bestrijden. Door de stijging van energieprijzen worden juist de lagere en middeninkomens getroffen. Zij wonen vaak in minder goed geïsoleerde huizen en verbruiken daardoor meer energie. De opbrengsten van lokaal opgewekte energie moeten daadwerkelijk terecht komen bij onze inwoners. Daardoor kunnen we onze bewoners de komende jaren meenemen in de transitie met stimulerende maatregelen, in plaats van ‘dwang’.  Want uiteindelijk is energie een levensbehoefte, geen commercieel product.

We gaan ons in de komende periode inzetten om in samenspraak met inwoners en Casade tenminste twee wijken te voorzien van volledig duurzame energie. De opgedane ervaringen (zowel van inwoners als van de samenwerkende partijen en kennis van onafhankelijke ondernemers) moeten bijdragen aan minder onzekerheid en een versnelling van het omvormen van de woningvoorraad.

De grootste winst wordt echter bereikt als we met zijn allen minder energie gebruiken. Bedrijven zijn de grootste ‘energieslurpers’. We willen inzetten op verduurzaming van de bedrijven. Nieuwe bedrijven moeten aantonen dat zij alle mogelijkheden benutten om het energieverbruik tot een minimum te beperken.

Waalwijk kan niet alle zaken zelf oppakken. Samen Waalwijk vindt wel dat de democratische controle op regionale samenwerkingsverbanden sterk verbeterd moet worden. We willen in de komende periode alle gemeenschappelijke regelingen evalueren, niet alleen op resultaat, maar ook op de invloed die inwoners via de respectievelijke gemeenteraden hier op hebben. Als een samenwerkingsverband niet meer voldoet, moeten we er ook afscheid van kunnen nemen of daar een andere invulling aan geven.

Maak er
een punt van!

Laat ons weten wat er leeft en speelt in jouw wijk. Wij zijn jouw luisterend oor én stem binnen de gemeente Waalwijk. Ga het gesprek met ons aan, we zijn regelmatig aanwezig bij evenementen.

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.