De schoen blijft wringen 

Aan het college van Burgemeester en wethouders

Waalwijk, 15 februari 2023

Onderwerp: Vragen ex art. 47 RvO: personele perikelen Schoenenkwartier Geacht college,

Op 2 februari jl. heeft Samen Waalwijk met forse tegenzin ingestemd met het beschikbaar stellen van € 180.000 t.b.v. het Schoenenkwartier. Zoals aangegeven was onze belangrijkste motivering de oproep van de voormalig directeur om de medewerkers en vrijwilligers niet in de steek te laten. Tijdens het debat sprak de portefeuillehouder uit ‘dat er sprake is van een enthousiast en gemotiveerd team medewerkers’.

Inmiddels is bij ons bekend dat in de dagen voorafgaand aan de raadsvergadering twee cruciale functionarissen hun ontslag hebben aangeboden. Dit juist vanwege de ontstane situatie, de slechte sfeer en gebrek aan vertrouwen in het bestuur, de Raad van Toezicht en de gemeente. Het gaat om de coördinator/conservator (nota bene na een dienstverband van ruim 26 jaar) en de technisch beheerder (verantwoordelijk voor alle technische installaties in het museum).

In dit licht heeft de portefeuillehouder met de kwalificaties over ‘een enthousiast en gemotiveerd team’ tijdens de raadsvergadering een te positief beeld geschetst; mede in het licht van de continuïteit van het museum.

Maar het roept ook vraagtekens op: als de wethouder vooraf -al dan niet vertrouwelijk- is geïnformeerd door de interim-directeur dan wel het bestuur, was het gepast geweest neutrale bewoordingen te gebruiken. Als hij niet vooraf is geïnformeerd door de interim-directeur dan wel het bestuur, is hij in een kwetsbare positie gebracht.

Samen Waalwijk realiseert zich dat het vertrek van twee medewerkers druk legt op de continuïteit van het museum. We realiseren ons daarbij ook dat uw college zich niet wil mengen in personele consequenties van het museum. Echter, nu een belangrijk fundament onder het museum qua kennis, ervaring en netwerk wegvalt, evenals de spil in alle technische voorzieningen en installaties, kunt u zich naar onze opvatting niet meer afzijdig houden vanwege de risico’s voor de continuïteit van het museum. Gelet op de verantwoording die de wethouder namens het college aflegde tijdens het debat, voelen we ons vrij om in het licht van deze ontwikkeling de volgende vragen voor te leggen.

 1. Is de wethouder voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 2 februari op de hoogte gesteld van het a.s. vertrek van de coördinator-conservator en de technisch beheerder? Zo ja, waarom heeft hij tijdens de raadsvergadering op 2 februari jl. gesproken over een ‘enthousiast en gemotiveerd team’, in de (vertrouwelijke) wetenschap dat twee spilfuncties het museum verlaten, juist vanwege de ontstane situatie?
 2. Indien de wethouder voorafgaand aan de raadsvergadering niet (vertrouwelijk) is geïnformeerd over het vertrek van twee spilfunctionarissen, bent u het dan met ons eens dat de interim-directeur c.q. het bestuur steken heeft laten vallen in de informatievoorziening richting gemeente omtrent risico’s m.b.t. de continuïteit van het museum -dit mede in het licht van de uitspraken die door de wethouder zijn gedaan? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?
 3. Is het college het met ons eens dat met het vertrek van twee cruciale functionarissen -juist vanwege onvrede met de ontstane situatie- er bepaald geen sprake is van rustig vaarwater, en er zelfs sprake is van een risico voor de continuïteit van het museum?

 1. Hoe schat het college de consequenties in van het vertrek van de coördinator/conservator (met 26 jaar kennis, ervaring en een breed netwerk) en de technisch beheerder voor de continuïteit van het museum? We denken daarbij aan de (financiële) afwikkeling van de huidige tentoonstelling, de verantwoording ten aanzien van fondsen, etc., maar eveneens vanwege risico’s op storingen in installaties?
 2. Wat heeft de ontstane situatie voor consequenties voor de wisseltentoonstellingen/exposities die een extra aantrekkingskracht moeten hebben voor de bezoekersaantallen?
 3. Wat is het risico dat het museum achterstand oploopt in het naleven van de prestatieafspraken? Wat zijn de consequentie daarvan? Bent u bereid deze prestatieafspraken met de raad te delen?
 4. Bent u bereid te onderzoeken of het bestuur aansprakelijk kan worden gesteld, indien de continuïteit van het museum in het geding komt?

Daarnaast willen we de volgende vragen voorleggen. De aan het museum verstrekte horecavergunning heeft als beperkende voorwaarde dat horeca en activiteiten ondergeschikt moeten zijn aan de doelstellingen van het museum (presenteren en behoud Langstraats erfgoed mb.t. schoenen en lederindustrie) en geen concurrentie mag bieden aan omliggende horeca en instellingen. Uit publieke aankondigingen begrijpen we dat het museum ook activiteiten faciliteert, die geen direct verband houden met de doelstelling van de horecavergunning. Te denken valt aan bijeenkomsten van de BIZ, maar ook privé activiteiten/evenementen en bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd. We snappen het belang van het museum om uit verhuur en catering zoveel mogelijk inkomsten te realiseren, maar de gemeente heeft hierin een handhavende taak.

Daarom de volgende vragen:

 1. Is het juist dat de verhuuractiviteiten van het museum zich op een breder spectrum richtendan waarvoor de horecavergunning is bedoeld? Indien dit niet het geval is, graag eentoelichting hierop.
 2. Zo ja, op grond van welke titel wordt dit toegestaan, c.q. gedoogd? Het museum is toch geenzalencentrum?
 3. Als dergelijke activiteiten worden toegestaan, hoe verhoudt zich dit dan met de weigeringvan de gemeente om medewerking te verlenen aan Den Bolder, die vanuit de leefbaarheid van de kern Waspik ook een ruimere toepassing van de horecavergunning wenst, juist om activiteiten te faciliteren die elders in deze kern niet kunnen worden gefaciliteerd?
  Graag een toelichting hierop.

Tot slot: inmiddels is ook duidelijk dat de huidige medewerkers in opdracht van het bestuur veel overuren maken, waarvoor geen (financiële) ruimte is om deze te compenseren. De wethouder was hier tijdens de bouw van het museum al van op de hoogte, maar koos ervoor de problemen voor zich uit te schuiven. Dus daarom de volgende vraag.

11. Verwacht u dat er een volgende voorstel naar de raad komt om extra subsidie te verlenen aan het museum?

Graag zien we de beantwoording binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet, Samen Waalwijk
Bea de Jongste, Luuk Ottens

Samen Waalwijk volgt het verloop op de voet. 

Contact

info@samenwaalwijk.nl

Bea de Jongste
06 57 77 19 18

 

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.