Van onze fractie:

Traditioneel staat de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie in het teken van de algemene beschouwingen. De raad stelt dan de kadernota vast die de basis is voor het opstellen van de begroting voor 2025 en volgende jaren. Financieel gezien wachten ons een paar zware jaren. Het tekort in 2026 bedraagt naar schatting € 4,5 miljoen. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om voor de komende jaren een structureel sluitende begroting te krijgen. Desondanks komt het college met nieuwe wensen tot een bedrag van € 4 miljoen.

Samen Waalwijk vindt daar wat van en is van mening dat de torenhoge ambities die deze coalitie heeft naar beneden moeten worden bijgesteld. We steunden dan ook van harte een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie om voor het komende en volgende jaren de broekriem aan te halen. Alleen de oppositiepartijen steunde deze motie. We hebben daarom tegen deze kadernota gestemd.

Het Schoenenkwartier

Bij de bouw van het nieuwe museum heeft de raad duidelijke voorwaarden gesteld en op basis van de ambities die er waren een exploitatiesubsidie vastgesteld. Inclusief de huur van het pand krijgt het museum jaarlijks € 1,1 miljoen subsidie. Om de start en doorontwikkeling van het museum mogelijk te maken heeft de raad destijds besloten dat voor een periode van 4 jaar jaarlijks een extra bijdrage wordt verstrekt. Deze extra bijdrage van € 203.000 wordt in 2025 voor de laatste keer uitgekeerd. Het college komt – op verzoek van het museum- met het voorstel om deze extra subsidie structureel te maken. De fractie is van mening dat het museum de eerder gemaakte afspraken moet nakomen en eerst orde op zaken moet stellen. We hebben daarom samen met de VVD en Lijst IJpelaar een motie ingediend waarin we het college verzoeken deze extra structurele uitgave voor deze extra subsidie vooralsnog niet op te nemen in de begroting. Het schoenenkwartier moet op basis van de vaste subsidie en andere inkomsten met een sluitende begroting komen en voor 2026 op basis van die begroting een subsidieaanvraag indienen. De motie is met uitzondering van de fractie van Lokaal Belang aangenomen.

Extra inlevering op milieustations

Iedereen maakt het mee. Je brengt restafval naar het milieustation dat mogelijk nog een tweede leven kan krijgen. Ook Samen Waalwijk vindt dat niet alleen de afvalstromen moeten worden teruggebracht maar ook het hergebruik van materialen bijdragen aan de ambitie om het grondstoffengebruik terug te dringen. Het is voor de inwoners gemakkelijk als op de milieustations ook de mogelijkheid bestaat om de goederen aan te bieden aan Twiddus en de kringloopwinkels. Die kunnen meteen een selectie maken welke goederen nog bruikbaar zijn en nog een economische waarde hebben.

Zowel voor kringloopwinkels als voor aanbieders is het eenvoudiger om direct aan de hand van de staat van de gebruiksgoederen te beoordelen of deze geschikt zijn voor hergebruik. We hebben het college verzocht te onderzoeken of op de milieustations een fysiek innamepunt voor een of meerdere kringloopwinkels gerealiseerd kan worden en hiervoor een plan uit te werken. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen GroenLinksaf en D66 stemden tegen.

Parkeernormen

Bij de vaststelling van de parkeervisie heeft de raad het college de ruimte geboden om de parkeernormen vast te stellen. Dit besluit is door de meerderheid van de raad teruggedraaid. Bij diverse plannen zoals bijvoorbeeld de Gedempte Haven heeft de omgeving last van de parkeerdruk. De raad wil nu meer invloed hebben hoe de regels van parkeren worden toegepast.

Wat nog meer…

Verder heeft Samen Waalwijk in de beschouwingen aandacht gevraagd voor het gebrek aan een hoogwaardig openbaar vervoer, waarbij we speciaal aandacht hebben gevraagd voor een efficiënter openbaar vervoer tussen de kernen Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk. Speciaal voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

We hebben wederom aandacht gevraagd voor het geluidscherm in Baardwijk en het college verzocht hier nogmaals naar te kijken. Speciale aandacht hebben we gevraagd voor de sportvoorzieningen in Waspik. Het college is nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie voor de sporthal en een aantal verenigingen willen hun accommodatie uitbreiden en renoveren. Samen Waalwijk ziet mogelijkheden om deze ontwikkelingen te combineren. Binnenkort zullen we samen met de verenigingen bekijken welke mogelijkheden er zijn en het college aansporen hiermee aan de slag te gaan. Tenslotte hebben we aandacht gevraagd voor participatie. Het wil maar niet lukken om goed naar de inwoners te luisteren en ze tijdig te betrekken bij de besluitvorming.

Na een lange vergadering van meer dan 8 uur werd de vergadering door de hamerslag van de voorzitter beëindigd en begon het reces. De fractie wenst iedereen een goede, zonnige vakantie toe. In augustus begint de raad weer.

Richard, Luuk, Mascha en Guus

Als Samen Waalwijk maken wij er graag met u samen een punt van.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op. Mail naar fractie@samenwaalwijk.nl

Copyright © 2023 Samen Waalwijk. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en site: Cool Clogs – Fotografie: Patrick van de Laar.